CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

chính sách bảo mật

1 – Chúng tôi thu thập những thông tin nào từ người dùng?

  • Thông tin về đường truyền Internet
  • Một số thông tin cá nhân cơ bản (tên, email, số điện thoại liên hệ, …)

2 – Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách nào? 

  • Sử dụng hệ thống tự động
  • Sử dụng cookies
  • Người dùng tự nguyện cung cấp các thông tin cá nhân
  • Người dùng điền vào các biểu mẫu xuất hiện trên website
  • Người dùng để lại bình luận trên website

3 – Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng vào mục đích gì?

  • Xem xét chỉnh sửa và cải thiện website
  • Phân tích hành vi người dùng trên website
  • Cập nhật tin tức và các chính sách cho người dùng
  • Ngăn chặn các hành động spam trên website
  • Xử lý các phản ánh của người dùng
  • Giúp người dùng sử dụng website một cách dễ dàng hơn